Algemene
Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

IPN: Incasso Partners Nederland, mede handelend onder de naam IncassoPartners.
Stichting Beheer Derdengelden IPN: Stichting ten behoeve van het beheer van derdengelden van IPN. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst heeft met IPN, die een opdracht tot incasso, en/of andere werkzaamheden, heeft gegeven aan IPN, alsmede die derde die door een gegeven opdracht rechtsgeldig is gebonden.
Overeenkomst: iedere schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen IPN en opdrachtgever.
Vordering: het volledige opeisbare bedrag in een incasso-opdracht.
Incassodossier: het door IPN aangelegde, digitale, dossier met als grondslag de incasso-opdracht. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van IPN.
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.
Services: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onlosmakelijk onderdeel van, alle door IPN gedane aanbiedingen, met IPN gesloten overeenkomsten, en de uitvoering daarvan. Afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van IPN

1.2  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever (dan wel derden of andere contractspartijen) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door IPN zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en)

1.3  Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk dan wel per elektronisch verkeer aan de opdrachtgever worden gemeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of met verwijzing naar de pagina op de website waar de nieuwe Algemene voorwaarden staan vermeld. De wijzigingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

1.4  Bezwaren tegen de toepasselijkheid van gewijzigde Algemene Voorwaarden op lopende overeenkomsten, dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden te worden ingediend. In geval van bezwaar blijven de oude Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5  Indien enige passage in deze Algemene Voorwaarden en/of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijde nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, dan wel vernietigde, passage een regeling treffen die de bedoeling die de partijen met de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

1.6  Indien opdrachtgever een overkoepelende overeenkomst met IPN sluit om incasso-opdrachten te kunnen insturen tegen bepaalde condities, dan zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op alle opdrachten die afzonderlijk aan IPN worden gegeven.

1.7  De opdrachtgever die een opdracht heeft gegeven ten behoeve van, of voor, rekening van een derde, staat hoofdelijk in voor de nakoming van de verplichtingen van die derde, ook als die derde bevoegd vertegenwoordigd is geweest en derhalve mede als opdrachtgever moet worden aangemerkt.

1.8  De opdrachtgever staat er voor in bevoegd te zijn, en/of over beschikkingsmacht te bezitten, tot het geven van een opdracht en vrijwaart IPN voor alle aanspraken van derden ter zake het uitvoeren van de opdracht en het gebruik door IPN of enige derde -ongeacht de relatie van die derde tot de opdrachtgever- van hetgeen IPN aan de opdrachtgever -of enige derde op verzoek van de opdrachtgever- heeft geleverd.

 

2. TOTSTANDKOMING

2.1  Alle aanbiedingen, offertes en mededelingen door IPN, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en komen na veertien (14) dagen te vervallen, tenzij in de aanbiedingen, offertes en mededelingen uitdrukkelijk anders is bepaald. De offertes, aanbiedingen en mededelingen vormen voor wat betreft de prijs en overige voorwaarden altijd één geheel.

2.2  Uit de acceptatie van een aanbod door de opdrachtgever blijkt dat de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Indien de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden niet wordt aanvaard, zal de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding doen. Een dergelijke acceptatie geldt als een nieuw aanbod.

2.3  Wanneer IPN van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen bij een overeenkomst aanvaardt, gelden deze afwijkende bedingen uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Aanvulling of wijziging van reeds gesloten overeenkomsten kan slechts met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IPN.

2.4  IPN is bevoegd een opdracht te weigeren, en kan dat doen zonder opgave van redenen.

2.5  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat IPN de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, dan wel bij ontbreken daarvan, nadat IPN met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de overeenkomst feitelijk is aangevangen.
 
2.6  Overeenkomsten die gelden voor een bepaalde periode van twaalf (12) maanden, zullen stilzwijgend en automatisch telkens met eenzelfde periode worden verlengd. Opzegging van dergelijke overeenkomsten dient te geschieden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden voor aanvang van de nieuwe contractsperiode.

3. TERMIJNEN EN GEHEIMHOUDING

3.1  De door IPN aangegeven leveringstermijnen, in welke zin dan ook, zijn slechts een indicatie en geven de opdrachtgever bij overschrijden van dergelijke termijnen geen recht om betalingen van openstaande posten ten gunste van IPN op te schorten of te weigeren, noch enig recht op schadevergoeding.
 
3.2  Een geringe overschrijding van een gestelde termijn geeft de wederpartij nooit het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, tenzij de gestelde termijn uitdrukkelijk schriftelijk, als fataal is overeengekomen.
 
3.3  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
3.4  IPN behoudt zich het recht voor de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 
3.5  De (persoons-)gegevens die via de websites van IPN aan IPN worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 
3.6  IPN bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. IPN gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- of servicedoeleinden binnen ons eigen dienstaanbod. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de website van IPN of door dit op een andere wijze aan IPN mee te delen.

4. OPDRACHT

4.1  Een incasso-opdracht betreft de inning van één (1) gespecificeerde vordering bij één (1) gespecificeerde debiteur op één (1) gespecificeerd adres, een en ander zoals gespecificeerd door de opdrachtgever bij het indienen van de opdracht. In geval van afwijkingen in en wijziging van de gegevens zoals bij de opdracht zijn vastgelegd, is IPN bevoegd aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
4.2  De opdrachtgever dient bij de incasso-opdracht een deugdelijke vordering in bij IPN, dit wil onder meer zeggen dat zij er voor in staat dat:
  1. de vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijk vervulde tegenprestatie;
  2. er geen sprake is van verjaring van de vordering;
  3. c. het vorderingsrecht van de opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
  4. er een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur;
  5. er geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling bij de betreffende debiteur;
  6. de vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven;
  7. er geen sprake is van enige andere situatie waardoor opdrachtgever geen aanspraak kan maken op deingediende vordering.

4.3  Tegelijk met de incasso-opdracht worden door de opdrachtgever aan IPN alle noodzakelijke gegevens enbewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere:

  1. kopieën van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;
  2. kopieën van de overeenkomst welke aan de vordering ten grondslag ligt;
  3. kopieën van alle overige relevante stukken, waaronder de factuur, de herinneringen en aanmaningen metaanzegging van kosten en overige correspondentie met de debiteur.

4.4  De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het incassodossier bij IPN en staat in voor de juistheidvan de bewijsstukken.

4.5  IPN maakt van alle ontvangen stukken en documenten een scan (digitale kopie). Originele stukken worden nietdoor IPN bewaard.

4.6  Bij overtreding van het in Artikel 4.2 en 4.4 bepaalde, zal de opdrachtgever indien er een vaste prijs isafgesproken voor de diensten, deze afgesproken prijs ineens verschuldigd zijn en indien er een provisie is afgesproken, de afgesproken provisie over vordering ineens verschuldigd zijn. Daarnaast verbeurt de opdrachtgever een boete van duizend euro (€ 1.000,00). IPN kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het incassodossier sluiten.

5. INCASSO

5.1 IPN levert een inspanningsverbintenis en kan derhalve nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incasso resultaat.
 
5.2  Wanneer opdrachtgever IPN opdraagt een vordering te incasseren, machtigt zij IPN in haar naam alle benodigde incassomaatregelen te treffen die naar inzicht van IPN noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
  1. het schriftelijk en telefonisch benaderen van de debiteur;
  2. het in rekening brengen van rente en kosten namens de opdrachtgever;
  3. het ontvangen van gelden;
  4. het treffen van, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregelingen;
  5. het geven van, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijk uitstel van betaling aan de debiteur;
  6. de buitengerechtelijke procedure is, onder meer, schriftelijk en telefonisch, en loopt in beginsel gedurendeeen periode van zes (6) maanden, tenzij anders is afgesproken in de overeenkomst en/of IPN andersbeoordeeld naar de omstandigheden van het geval.

5.3  Het is IPN toegestaan om bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik te maken van derden.

5.4  Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de incasso-opdracht door IPN wordt uitgevoerd.

5.5  IPN gaat bij de berekening van kosten en rente uit van de som der openstaande facturen. Wanneer bij deingediende facturen sprake is van administratiekosten (hoe dan ook genaamd) en rente welke dooropdrachtgever in rekening zijn gebracht, staat het IPN vrij deze kosten niet in de vordering op te nemen.

5.6  Zodra de opdracht is verstrekt dient de opdrachtgever zich te onthouden van contacten met de debiteur.Opdrachtgever is gehouden om de debiteur te verwijzen naar IPN en zij dient IPN onverwijld van dit verwijzenop de hoogte te stellen.

5.7  Wanneer er gedurende de opdracht door IPN aan opdrachtgever om aanvullende informatie, en/of eeninstructie, wordt verzocht, zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie of instructie onverwijldaan IPN wordt verstrekt.

5.8  Wanneer de opdrachtgever gedurende de incassoprocedure informatie ontvangt die betrekking heeft op deincasso-opdracht, dient opdrachtgever hiervan onverwijld melding te maken.

5.9  De opdrachtgever dient zich van het navolgende te onthouden:
a. het hinderen van de werkzaamheden van IPN;
b. het verzwijgen, dan wel achterhouden, van informatie;
c. het niet verstrekken van verzochte gegevens, dan wel informatie, binnen zeven (7) dagen;
d. het contact hebben met de debiteur omtrent de uit handen gegeven incasso-opdracht in welke vorm danook;
e. het tevens aan een derde uitbesteden de het uit handen gegeven incasso-opdracht;
f. het aan een derde overdragen van de uit handen gegeven incasso-opdracht.

5.10  Het is voor opdrachtgever niet mogelijk om gedurende de incasso-opdracht de werkzaamheden tijdelijk stop (on hold) te zetten. Opdrachtgever dient in dat geval de opdracht te annuleren welke in dat geval zal worden afgerekend conform Artikel 6.5 sub (b).

5.11  Bij overtreding van het in Artikel 5.6, 5.7, 5.8 en/of 5.9 bepaalde, zal de opdrachtgever indien er een vaste prijs is afgesproken voor de diensten, deze afgesproken prijs ineens verschuldigd zijn en indien er een provisie is afgesproken, de afgesproken provisie over de vordering ineens verschuldigd zijn. Daarnaast verbeurt de opdrachtgever een boete van duizend euro (€ 1.000,00). IPN kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het incassodossier sluiten.

5.12  Het enkele vermoeden bij IPN van een situatie als genoemd in Artikel 5.9, geeft IPN het recht de vergoeding te vorderen zoals bepaald in Artikel 5.11.

6. GEÏNCASSEERDE BEDRAGEN

6.1  Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die tijdens de incasso-opdracht, bij IPN dan wel bij de Stichting Beheer Derdengelden IPN zijn betaald.
 
6.2  Onder geïncasseerde bedragen worden tevens de bedragen verstaan die tijdens de incasso-opdracht rechtstreeks aan opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door opdrachtgever worden ontvangen op dezelfde dag dat de incasso-opdracht bij IPN is ingediend dan wel ontvangen, zijn daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 
6.3  Betalingen direct ontvangen bij opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk op de dag van ontvangst aan IPN door te geven, met vermelding van de valutadatum en de hoogte van deze bedragen.
 
6.4  Betalingen van een debiteur die door opdrachtgever worden ontvangen strekken altijd eerst in mindering op de incasso-opdracht die bij IPN in behandeling is.
 
6.5  Onder geïncasseerde bedragen worden tevens verstaan de bedragen waarmee de opdrachtgever tijdens de behandeling van de incasso-opdracht de vordering verlaagt, onder andere in geval van:
 1. het crediteren of laten vervallen van vorderingen/facturen;
 2. de annulering van de incasso-opdracht;
 3. het accepteren van retourlevering van goederen;
 4. het verrekenen van een betaling die ontvangen werd voor de tussenkomst van IPN;
 5. het accepteren van een schikking;
 6. het compenseren van vorderingen;
 7. het accepteren van een door debiteur op zich genomen tegenprestatie, van welke aard dan ook;
 8. of andere gevallen waarin de opdrachtgever (gedeeltelijk) afziet van aanspraak op de bij IPN ter incassogegeven vordering. In dergelijke gevallen wordt de provisie berekend over het bedrag waarmee het opeisbare vordering wordt verminderd.
 

6.6  Opdrachtgever dient IPN binnen zeven (7) dagen te informeren omtrent een betaling zoals bedoeld in Artikel 6.2, of een verlaging van de vordering zoals bedoeld in Artikel 6.5. Indien deze informatie niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling, of de verlaging van de vordering, aan IPN wordt doorgegeven, verbeurt de opdrachtgever een boete van duizend euro (€ 1.000,00).

6.7  De opdrachtgever is bovendien provisie verschuldigd indien de vordering wordt betaald binnen twee (2) maanden na beëindiging van de incasso- opdracht, of na twee (2) maanden of langer wanneer de betaling naar de tussenkomst van IPN is terug te leiden.

6.8  IPN kan in het incassodossier ten grondslag liggende van de incasso-opdracht bepaalde kosten direct doorbelasten aan debiteur, bijvoorbeeld registratie- en/of betalingsregelingkosten. Alleen indien deze kosten door debiteur worden betaald worden ze aan opdrachtgever doorbelast.

6.9  IPN baseert de hoogte van de incassokosten op basis van Rapport Voorwerk II of op basis van de overeenkomst tussen opdrachtgever en debiteur. Wanneer er meer kosten worden betaald dan IPN op grond van de provisie aan opdrachtgever kan doorbelasten kan IPN deze kosten als provisie laten gelden. IPN keert na incasso aan opdrachtgever uit ten hoogste de hoofdsom en rente. Eventueel meer betaalde kosten worden als provisie aangemerkt.

6.10  Indien er in een internationale incasso-opdracht door IPN, en/of derde(n) die IPN daarvoor in het buitenland inschakelt, extra kosten worden geïncasseerd bovenop de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten toe aan IPN.

6.11  Indien de incasso-opdracht in een gerechtelijke procedure wordt vervolgd door IPN, dan wel door een via IPN ingeschakelde derde (bijvoorbeeld een advocaat), dan wordt er naast de provisie een honorarium gerekend. Tevens worden alle andere kosten zoals, onder andere; griffierecht, onderzoeken, deurwaarderskosten en advocaatkosten aan opdrachtgever doorbelast.

6.12  IPN biedt in sommige gevallen aan om gerechtelijke procedures tegen vaste kosten te voeren. Deze gerechtelijke procedure omvat het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding en het behandelen en bijwonen van een comparitie. Eventuele aanvullende werkzaamheden vallen niet onder de vaste prijsafspraak.

6.13  Indien opdrachtgever na de instructie om een gerechtelijke procedure te starten deze instructie weer intrekt is opdrachtgever voorkomende kosten verschuldigd.

7. EINDE OPDRACHT

7.1  IPN en de Stichting Beheer Derdengelden IPN zullen voor opdrachtgever ontvangen bedragen, na aftrek van provisie en kosten, overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bank- of girorekening. De afdrachten vinden, in beginsel, plaats in de laatste week van de volgende maand.
 
7.2  Bij een afbetaling, door debiteur van de vordering ten grondslag liggende van de incasso-opdracht, in delen, geschiedt de overboeking in beginsel wanneer het afbetaalde bedrag duizend euro (€ 1.000,00) overschrijdt. Indien opdrachtgever frequentere overboeking wenst is IPN gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen.
 
7.3  IPN en de Stichting Beheer Derdengelden IPN zijn niet aansprakelijk voor ontstane koers-, valuta- en/of omrekeningsverschillen tijdens, dan wel na, de uitvoering van de incasso-opdracht. Koers-, valuta- en omrekeningsverschillen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 
7.4  Het staat IPN vrij zonder nadere toelichting een incassodossier te sluiten wegens oninbaarheid van de vordering.
 
7.5  Alle door IPN verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever is gehouden alle door IPN verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
 
7.6  IPN is niet verplicht de in het kader van de incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het door IPN aangelegde incassodossier. Het aangelegde incassodossier wordt normaliter twaalf (12) maanden na het sluiten van het incassodossier vernietigd.
 

8. TARIEVEN

8.1  De tarieven van IPN zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege. IPN is bevoegd zonder opgaaf van reden aan verschillende opdrachtgevers verschillende tarieven te berekenen.
 
8.2  De tarieven zijn genoemd in de overeenkomst en/of de geldende tarievenlijsten.
 
8.3  IPN heeft te allen tijde het recht tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe tarievenlijst. De nieuwetarieven gelden dan tevens voor de lopende overeenkomsten. IPN zal de nieuwe tarievenlijst één (1) maand voor de ingangsdatum daarvan aan opdrachtgever doen toekomen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van tien procent (10%) of meer kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien opdrachtgever niet binnen één (1) maand na verstrekking van de nieuwe tarievenlijst de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk per aangetekend schrijven ontbindt.
 
8.4  Indien er gedurende een overeenkomst een kostenstijging voordoet, welke naar haar aard en omvang redelijkerwijs niet kon worden voorzien, is IPN bevoegd deze kostenstijging dienovereenkomstig in het overeengekomen tarief door te berekenen.
 
8.5  Indien er sprake is van een provisieregeling, is de door IPN berekende provisie verschuldigd ongeacht de aard en omvang van de werkzaamheden van IPN.
 

8.6 IPN is gerechtigd om voor te verrichten werkzaamheden een voorschot te vragen.

9. BETALING

9.1  Betaling van gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening, en ongeacht of de behandeling van de opdracht nog voortduurt, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bepalend voor de betalingsdatum is de door de bank aangegeven valutadatum.
 
9.2  Bij overschrijding van de betalingstermijn, heeft IPN recht op een vergoeding van een vertragingsrente van één procent (1%) per maand of gedeelte daarvan. Eventueel andere facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken worden in een dat geval direct en geheel opeisbaar.
 
9.3  Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is opdrachtgever alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. IPN is gerechtigd een bedrag van tien euro (€ 10,00) per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen vijftien procent (15%) over de vordering, inclusief de rente, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00). De genoemde bedragen in dit artikel zijn exclusief omzetbelasting.
 
9.4  IPN is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die IPN, uit welke hoofde dan ook, voor desbetreffende opdrachtgever in bezit heeft.

10. RECLAMES

10.1  Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij IPN te worden ingediend en binnen acht (8) dagen na de factuurdatum. Na die datum ingediende reclames of op andere wijze ingediende reclames hebben geen rechtsgevolg.
 
10.2  Bij reclames met betrekking tot geclaimde verborgen gebreken, waaronder worden verstaan die gebreken die opdrachtgever bij nauwkeurige inspectie niet heeft ontdekt of niet heeft kunnen ontdekken, wordt deze termijn geacht in te gaan op het moment dat de opdrachtgever de gestelde gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1  Alle werkzaamheden, waaronder onder meer buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso, binnen Nederland en internationaal, geschieden geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart IPN voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de incasso- opdracht en/of voortvloeiende uit de andere voorkomende werkzaamheden.
 
11.2  Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incasso-opdracht IPN inschakelt, dan geeft opdrachtgever IPN de volmacht uit naam van opdrachtgever deze incasso-opdracht bij een derde, buitenlandse incasso-intermediair, in behandeling te geven. IPN vertegenwoordigt in dat geval de opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever en de derde (buitenlandse incasso-intermediair).
 
11.3  Eventuele aansprakelijkheid van IPN is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval wordt uitbetaald onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden (binnen Nederland en/of internationaal) worden uitgevoerd, is IPN niet aansprakelijk voor, onder andere; nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden en moet opdrachtgever zich rechtstreeks tot de derde(n) wenden aangezien opdrachtgever IPN als vertegenwoordiger heeft ingeschakeld.

12. OVERMACHT

 

12.1 In geval van overmacht, waaronder andere wordt begrepen; storing in het bedrijf, breuk aan apparatuur, brand, staking of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens IPN, is IPN gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden, dan wel de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen kan de opdrachtgever geen aanspraak op schade vergoeding maken.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 De overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse Recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.