Close
NL | EN
Menu

PRIVACY STATEMENT Incassopartners
Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 september 2016
Incassopartners is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´.
Incassopartners houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meldingsplicht
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) danwel bij een functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij het CBP. Het CBP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.
Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Incassopartners deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Incassopartners naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
In dit Privacy Statement informeert Incassopartners u over de wijze waarop Incassopartners als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Incassopartners maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Incassopartners kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Incassopartners uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.
Voor welke doeleinden gebruikt Incassopartners uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
3. fraude en krediet risico management mogelijk te maken, door Incassopartners en door derden (bijv. handelsinformatiebureaus)
4. door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
5. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Incassopartners verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming(fg). Incassopartners kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Incassopartners bewerkerovereenkomsten gesloten.
Daarnaast kan Incassopartners, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties (bijv. handelsinformatiebureaus), die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.
Beveiliging persoonsgegevens
Incassopartners gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.
Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Incassopartners deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van Incassopartners onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Incassopartners voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Incassopartners hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.
Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy StatementPRIVACY STATEMENT Incassopartners
Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 september 2016
Incassopartners is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´.
Incassopartners houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meldingsplicht
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) danwel bij een functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij het CBP. Het CBP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.
Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Incassopartners deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Incassopartners naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
In dit Privacy Statement informeert Incassopartners u over de wijze waarop Incassopartners als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Incassopartners maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Incassopartners kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Incassopartners uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.
Voor welke doeleinden gebruikt Incassopartners uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
3. fraude en krediet risico management mogelijk te maken, door Incassopartners en door derden (bijv. handelsinformatiebureaus)
4. door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
5. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Incassopartners verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming(fg). Incassopartners kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Incassopartners bewerkerovereenkomsten gesloten.
Daarnaast kan Incassopartners, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties (bijv. handelsinformatiebureaus), die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.
Beveiliging persoonsgegevens
Incassopartners gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.
Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Incassopartners deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van Incassopartners onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Incassopartners voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Incassopartners hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.
Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.
Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Incassopartners met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief te sturen naar Incassopartners Schuttersveld 2, 2316 ZA Leiden onder vermelding van ‘Privacy’.
Daarmee kan Incassopartners voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan..
Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Incassopartners met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief te sturen naar Incassopartners Schuttersveld 2, 2316 ZA Leiden onder vermelding van ‘Privacy’.
Daarmee kan Incassopartners voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

IncassoPartners want to help you keep your personal information accurate.

You can request the individual information that IncassoPartners has collected about you via the Internet at info@IncassoPartners.com. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it. You can have factual inaccuracies in this information corrected by contacting info@IncassoPartners.com. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it.

Cookies and clicking

Via our website we can use cookies that your browser stores on your computer. A cookie is a small and simple file that is stored on your computer’s hard disk. You can tune your browser to not receiving any cookies when visiting our website. However, if you do so this might limit your options to use all the services our website offers. Our website can register visitor data to compute the appeal of the various website sections. This information will be used only to upgrade our website.

What else should I know about my privacy?

Third party Internet sites and services accessible through this web site have separate privacy and data collection practices, independent of us. IncassoPartners have no responsibility or liability for these independent policies or actions. You are solely responsible for guarding your passwords or any account information. Please be careful and responsible whenever you are online. If you post personal information online that is accessible to the public, you may receive unsolicited messages from other parties in return. While we strive to protect your personal information, IncassoPartners cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us, and you do so at your own risk.

IncassoPartners reserve the right to change this privacy statement. We therefore advise you to consult this privacy statement frequently to check any such change.

Schedule an appointment or create a free account: