Niet tevreden?

Niet tevreden?

Klachten zijn kansen om onze service te verbeteren

Wij hechten veel waarde aan het goed afhandelen van klachten. Omdat het een vereiste is voor het Incasso Keurmerk van de NVI, maar vooral omdat we onze service altijd toetsen aan ons motto ‘People First’.

Klachtenprocedure van de NVI

De klachtenprocedure van de NVI is er voor geschillen tussen het incassobureau en de opdrachtgever of de debiteur. Een klacht wordt in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding van de regels waar we aan gebonden zijn door onze certificering door de NVI: de statuten van de NVI, het huishoudelijk reglement of de keurmerkcriteria / gedragscode.

Klachten worden behandeld door het KIGID. KIGID staat voor: Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. Dit is een onafhankelijk instituut dat de klachten volgens hun eigen geschillenregeling afhandelt. Die regeling is te vinden op de website van het KIGID.

De klachtenprocedure behandelt geen geschillen over de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de debiteur. Bijvoorbeeld of de overeenkomst tussen deze partijen wel rechtsgeldig is en of de opdrachtgever wel aan de debiteur heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken wordt aan de rechter voorgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de NVI behandelt klachten over de handelswijze van NVI-leden. Een klacht die bij de NVI binnenkomt, wordt in eerste instantie doorgestuurd naar het betreffende incassobureau. De bedoeling is om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan een van de partijen het geschil voorleggen aan de Raad van Toezicht / Geschillencommissie van de NVI. De klager dient daarvoor een borg van € 50 te storten.

De betreffende procedure is te lezen in de Geschillenregeling van de NVI.