Close
NL | EN
Menu

Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het KIGID in behandeling genomen. Kigid staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling. Hieronder kunt u de klachtenprocedure vinden.
Wilt u een klacht indienen over een lid van de NVI klik dan hier om doorgelinkt te worden naar de KIGID website. Het adres van de website van KIGID is www.kigid.nl.

 

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid (de crediteur) en de debiteur. Bijvoorbeeld geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen debiteur en crediteur of over de vraag of de crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.
De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan het betreffende NVI lidbedrijf met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht. De klager dient daarvoor een borg van € 50,- te storten.

 

Raad van Toezicht

De NVI beschikt over een Raad van Toezicht, die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement klachten behandelt over de handelwijze van bij de vereniging aangesloten leden. Indien partijen binnen de gestelde termijn van 15 werkdagen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, staat het beide partijen vrij het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Toezicht/Geschillencommissie. De procedure hiervoor kunt u lezen in de Geschillenregeling NVI.

 

Meest gestelde vragen bij klachten

 

Zijn aanmaningen via SMS of mail toegestaan?

Het versturen van SMS berichten door incassobureaus is geoorloofd. De wet geeft niet aan dat dit niet mag en ook in het Keurmerk staat niets aangegeven wat er op wijst dat dit niet zou mogen.

Met betrekking tot aanmaningen/communiceren via mail of andere moderne communicatiemiddelen geeft het bestuur van de NVI aan dat dit is toegestaan. De NVI moet/kan het communiceren via modernere manieren niet verbieden. Het is echter uiteraard wel aan het incassobedrijf zelf om te beoordelen of men deze manier wil gebruiken.

Is een onderneming die geld tegoed meent te hebben van een klant verplicht eerst 2x een herinnering te sturen?

In de Wet op de Incassokosten (WIK) is geregeld dat een klant, na in gebreke te zijn gebleven, 1 gratis herinnering moet krijgen waarna de klant 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Als hij dat doet, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Betaalt hij niet, dan mag er direct € 40, – (of 15% van de hoofdsom indien dit een hoger bedrag dan € 40 is) incassokosten in rekening worden gebracht.

Welke incassokosten mogen er in rekening worden gebracht?

Bij consumentenzaken geldt de hiervoor al genoemde WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,- (met een minimum van € 40,-);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,-;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,-;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,-;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,-.

Wanneer is een vordering verjaard?

Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren door verloop van vijf jaren met dien verstande dat bij een ‘consumentenkoop’ de rechtsvordering reeds verjaart door verloop van twee jaar. Voormelde termijn(en) kunnen gestuit worden door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling met een ‘ondubbelzinnige mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op nakoming’. Vanzelfsprekend wordt er ook gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Ook een schulderkenning van de zijde van debiteur leidt tot stuiting. Voor alle duidelijkheid: door stuiting stopt de verjaring. Voorts is het zo dat een debiteur wel een beroep moet doen op verjaring. Is de geldvordering bijvoorbeeld 10 jaar oud, maar beroept de debiteur zich niet op verjaring, dan wijst de rechter de vordering toe en moet er dus gewoon betaald worden.

Het incassobureau wil mij geen inzage geven in de stukken die zij hebben, dit zijn ze toch verplicht?

Indien u (de debiteur) inzage verzoekt om onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan debiteur te worden verstrekt.

Als ik mijn klacht indien bij het KIGID ben ik dan wel verplicht eerst het incassobureau te betalen?

Het KIGID secretariaat heeft geen inzage in uw dossier, om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u overgaan tot het betalen van de vordering. Als blijkt dat de vordering niet correct is krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.

Ik ben het niet eens met de factuur, kan ik daarover een klacht indienen bij het KIGID?

Nee, als u het niet eens bent met een factuur zult u zich tot het bedrijf moeten richten waarvan u de factuur ontvangen heeft.

Bij het KIGID  kunt u alleen een klacht indienen tegen een NVI-lid waarvan u meent dat zij zich niet aan de regels van het Incasso Keurmerk hebben gehouden.

Klachten over het bedrijf waar u iets van hebt gekocht/afgenomen en klachten over de kwaliteit of de levering van het product dat u hebt gekocht kunnen niet in behandeling worden genomen. Over dit soort zaken benadert u, liefst zo snel mogelijk, het betreffende bedrijf. Mocht er een geschil blijven bestaan, dan gaat de rechter daar over en kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot de Consumentenbond, een wetswinkel, of een advocaat.

Wie is een opdrachtgever?

De opdrachtgever is het bedrijf dat de factuur heeft verstuurd, en u dus een dienst of een product heeft geleverd.

Wie is een debiteur?

De debiteur is degene die een dienst of product heeft afgenomen van de opdrachtgever en nog niet betaald heeft.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau ontvangt van de opdrachtgever de openstaande (factuur) vordering en zal de vordering gaan incasseren bij de debiteur.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Wij geloven in de kracht van communicatie en openheid van zaken.

Plan een adviesgesprek of maak direct een gratis account aan: