Privacy

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 februari 2018. In dit Privacy Statement informeert IncassoPartners u over de wijze waarop IncassoPartners als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Privacy staat vooropIncassoPartners is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke (EU-)regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´ en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). IncassoPartners houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens c.q. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerkt IncassoPartners uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om:1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;2. Op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;3. Fraude en kredietrisicomanagement mogelijk te maken, door IncassoPartners en door derden (bijv. handelsinformatiebureaus);4. Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en5. Uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
IncassoPartners verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen

IncassoPartners kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft IncassoPartners verwerkerovereenkomsten gesloten.Daarnaast kan IncassoPartners, voor zover dit toegestaan is op basis van de EU- regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties (bijv. handelsinformatiebureaus), die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal IncassoPartners deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken. Als verwerker zal IncassoPartners naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke persoonsgegevens verwerkt IncassoPartners? 

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. IncassoPartners kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan IncassoPartners uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers. Als IncassoPartners persoonsgegevens van u verwerkt, vragen wij daarvoor uw toestemming. In het geval dat de persoonsgegevens door onze opdrachtgevers zijn aangeleverd aan ons, gaan wij ervan uit dat de toestemming door de opdrachtgever is verkregen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met debiteuren

IncassoPartners heeft laagdrempelige wijzen waarop debiteuren in contact kunnen treden met onze behandelaars. Dit houdt in dat wij gebruik maken van een scala aan communicatiekanalen (portaal, telefoon, e-mail, sms, chat etc.). Deze kanalen hebben een verschillend niveau van veiligheid. Wij vragen om daarom uitdrukkelijk om geen gevoelige persoonsgegevens (te denken aan BSN-nummer, medische informatie e.d.) via kanalen als chat, facebook, whatsapp e.d. aan te leveren. Wanneer IncassoPartners bepaalde gegevens van u nodig heeft, zullen onze behandelaars u adviseren over de meest veilige wijze om deze gegevens aan te leveren. Het spreekt vanzelf dat onze behandelaars ook op deze wijze met de diverse communicatiekanalen omgaan.

Geheimhouding

Medewerkers van IncassoPartners die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst.

Beveiliging van persoonsgegevens

IncassoPartners gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Bewaartermijnen IncassoPartners bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, contractueel is afgesproken en/of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens.

Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

IncassoPartners deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Verzoeken om inzage in, wijziging of verwijdering van de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend via:

  • IncassoPartners
  • o.v.v. ‘privacy persoonsgegevens’
  • Dellaertweg 9F
  • 2316 WZ Leiden

Wij vragen u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten, alsmede uw adresgegevens en dossiernummer. Wij vragen u om uw verzoek te motiveren en te voorzien van een handtekening. IncassoPartners zal binnen 4 weken reageren op het ingediende verzoek en met u in contact treden. Indien IncassoPartners voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. IncassoPartners hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan wel klachten heeft over de manier waarop IncassoPartners met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief te sturen naar IncassoPartners. Daarmee kan IncassoPartners voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Mogelijk misbruik

Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met IncassoPartners contact op te nemen.

IncassoPartners heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement